Full Record: North-China Daily News & Herald Newspapers and Hong Lists (see Zi lin yang xing zhong ying wen bao zhi quan wen shu ju ku (1850-1951))